تب ها

ریواس برای نمایش تب ها از roksprocket استفاده میکند.

برای تب ها حالت های زیادی در ریواس طراحی شده.

اموزش کامل در صفحه راهنما