اسلایدشو ها

ریواس برای نمایش اسلایدشو ها از widgetkit نسخه رایگان استفاده میکند.

اسلایدشو تمام صفحه :

اسلایدشو عریض:

 

اسلایدشو معمولی (بلاگ)

 

اموزش استفاده در صفحه راهنما