ایکون فونت

ریواس به دلیل استفاده از Uikit از ایکون فونت Font Awesome  استفاده میکند.

مشاهده ایکون ها و روش استفاده