مکانیسم باکتریایی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلب

پژوهشهای جدید میکروبیولوژی ارتباط بین بیماری لثه و بیماری قلبی را با شناسایی تاثیر باکتری مشترک در هر دو بیماری، آشکار کرده است. این مطالعه که توسط دانشگاه Orebro در سوئد صورت گرفت در نشریه Infection and Immunity به چاپ رسید. این مقاله، فعالیت باکتری به نام پُرفیروموناس ژینژیوالیس (Porphyromonas gingivalis) را که عامل شناخته شده پریودنتیت است، مورد بررسی قرار داده است. پریودنتیت بیماری جدی عفونت لثه است که به بافتهای نرمی که دندان را احاطه کرده اند، آسیب واردکرده و به استخوانی که آنها را پشتیبانی میکند، حمله میکنند.
این گروه تحقیقاتی دریافت که باکتری پی. ژینژیوالیس بیان برخی ژنها را تغییر میدهد. این ژنها مسئول رمز گذاری پروتئینهایی هستند که التهاب و اترواسکلروز در عروق کرونری را افزایش میدهند (عروق کرونری رگهایی هستند که خون را به قلب میرسانند).
اترواسکلروز یا سخت شدگی عروق بیماری است که به واسطه تجمع چربی، کلسترول و مواد دیگر در دیواره رگها و در نتیجه باریک یا مسدود شدن عروق ایجاد میشود. این تجمع مواد، پلاکها را تشکیل میدهد که ممکن است باز شده و لخته خونی ایجاد کند.

 

ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی

پیش از این مطالعات پیشین نشان داده بودند که باکتری پی. ژینژیوالیس در پلاکهای عروق کرونری بیمارانی که حمله قلبی داشته اند، وجود دارد و مطالعات حیوانی نیز نشان داده اند که این باکتری، وضعیت اترواسکلروز را در آئورت ایجاد و تسریع میکند. آئورت سرخرگ اصلی قلب است که خون را از قلب به سایر اندامهای بدن و عروق کرونری میرساند. این مقاله که توسط پروفسور بنتسن ( Torbjörn Bengtsson )، از بخش پزشکی بالینی صورت گرفته است، مکانیسم مولکولی پشت این یافته ها را آشکار میکند.
انزیمهای پی. ژینژیوالیس التهاب در سلولهای عضله صاف آئورت را افزایش میدهد
پروفسور بنتسن و همکارانش با کشت سلولهای عضله صاف آئورت انسانی و عفونی کردن آن با این باکتری، کار خود را آغاز کردند. سلولهای عضله صاف آئورت یک مدل ایده آل برای مطالعه عملکرد قلبی عروقی و بیماریهایی مانند اترواسکلروز در سطح سلولی هستند. زمانی که قلب خون را پمپ میکند، آئورت کشیده میشود و سلولهای عضله صاف موجود در دیواره این سرخرگ اصلی دوباره آن را منقبض میکنند. تغییر در دیواره آئورت مانند تغییراتی که توسط اترواسکلروز و فشار خون بالا ایجاد میشود، به شدت بر این فرایند تاثیر میگذارد.

ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی

دکتر کیخا - دندان پزشکی هاجر